Služby pro vlastníky jednotek

V čem můžeme pomoci zodpovědným vlastníkům jednotek (bytů, nebytů)?

Kupujete byt? Pak potřebujete službu Lustrace SVJ a jednotky

Lustrace SVJ

Velmi důležité u kupovaného bytu (jednotky) je nejen jaký je jeho technický stav a stav domu, ale také jaké jsou vnitřní poměry SVJ, jak hospodaří, zda nejsou ve stanovách omezující ustanovení apod. Lustrací zjistíme z veřejných zdrojů, zda s koupí bytu nekoupíte také problémy a nepříjemné starosti, které vás mohou dokonce donutit i k prodeji bytu.

Nechce si prověřit, jak funguje SVJ, jak hospodaří, jaké má stanovy, zda v nich nejsou nepříznivá ustanovení, zda výše záloh odpovídá apod. Využijte naší nové služby Lustrace SVJ, abyste pak nemuseli litovat toho, že jste byt v neprověřeném SVJ koupili. Poměrně často se s tím setkáváme.

Tato služba je ideální pro zájemce, kteří uvažují o koupi konkrétní jednotky. Podobně jako je samozřejmá technická inspekce nemovité věci, měla by být samozřejmá i inspekce faktického stavu SVJ. Umožňuje dopředu zjistit, jaký je stav SVJ, jak a zda funguje statutární orgán a jak hospodaří, zda existuje právní důvod plateb, zda je vyúčtování záloh řádné a bez vad, zda SVJ provádí i vyúčtování záloh na správu domu a pozemku, zda nejsou ve stanovách „nebezpečná“ či problematická ustanovení, zda SVJ plní své zákonné povinnosti apod. Tím se zájemce vyvaruje koupi jednotky (bytu, nebytu) v SVJ, kde jsou jen problémy, a později by stejně bylo jediným řešením jednotku prodat. A že takových jednotek je poměrně hodně, to dokazují i naši klienti z řad vlastníků.

Služba je především určena kupujícím, kteří nechtějí kupovat „zajíce v pytli“, aby se po několika měsících či letech nefungování či problematického fungování SVJ nemuseli odstěhovat nebo trpět ve stávajícím SVJ. Děje se to docela často.


Vlastnictví jednotek (bytových, nebytových) a s tím související společenství vlastníků jednotek (SVJ) je oblastí, které mnoho lidí nerozumí.

Není se co divit, protože jde o oblast, která je poměrně složitá a náročná na pochopení všech vztahů a souvislostí.

Listina základních lidských práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb., jde o ústavní zákon) čl. 11 odst. 3: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“

Naše bohaté zkušenosti v této oblasti dokazují, že velmi často dochází k porušování práv vlastníků. Je třeba si uvědomit, že SVJ má ze zákona omezenou právní způsobilost.

Služby pro vlastníky jednotek

Není nic neobvyklého, že SVJ rozhoduje v záležitostech, ke kterým není právně způsobilé, např. změna způsobu rozúčtování nákladů na správu domu a pozemku, oprava oken ve vlastnictví vlastníků jednotek z dlouhodobé zálohy apod.

Nicméně platí, že velmi důležité jsou stanovy SVJ a to, co a jak je v nich upraveno. Rekodifikací soukromého práva došlo k tomu, že se vychází ze zásady smluvní volnosti ve smyslu § 2 odst. 2 občanského zákoníku: „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

Vzhledem k tomu, že členové výboru (popř. jednočleného statutárního orgánu) neznají problematiku a nezná ji ani správcovská firma, existuje v této oblasti mnoho problémů, kdy dochází k rozúčtování nákladů na správu domu a pozemku v rozporu se zákony a judikaturou, k použití finančních prostředků k jinému účelu než ke kterému byly určeny (zpronevěra) apod. Služby v této oblasti poskytujeme v úzké spolupráci s naší sesterskou společností.

Protože je tato problematika složitá, většina vlastníků se ji ani nesnaží pochopit, seznámit se s ní. Starat se o svůj majetek až v době, kdy dojde ke zpronevěře či jiným závažným skutečnostem, je pozdě!

Jaké otázky často řeší zodpovědní vlastníci?

 • Jakým způsobem se podílí vlastníci na nákladech na správu domu a pozemku?
 • Co patří mezi náklady na správu domu a pozemku, co mezi služby poskytované jednotkám a co mezi ostatní?
 • Co je krátkodobá a co dlouhodobá záloha a jaké je jejich použití?
 • Musí výši záloh na správu domu a pozemku schvalovat shromáždění?
 • Může být použití peněz SVJ (složených záloh) v rozporu s účelem jejich svěření zpronevěrou (§ 206 trestního zákona)?
 • Musí shromáždění SVJ schvalovat výši záloh na správu domu a pozemku?
 • Je možný jiný způsob přispívání na náklady na správu domu a pozemku než podle spoluvlastnického podílu?
 • Co má obsahovat řádné vyúčtování?
 • Co je podmínkou, aby bylo vyúčtování splatné?
 • Musí být provedeno vyúčtování služeb a také vyúčtování nákladů na správu domu a pozemku?
 • Co je „fond oprav“, k čemu je apod., když o něm nic ve stanovách není?
 • Krátkodobá záloha v našem SVJ neexistuje, vše se hradí z tzv. fondu oprav, který je veden jako dlouhodobá záloha (účet 955), je to v pořádku?
 • Kdy rozhoduje SVJ a kdy vlastníci?
 • Do kdy musí SVJ doručit členu SVJ (vlastníkovi) vyúčtování záloh na služby (podle zákona č. 67/2013 Sb.)?
 • Vztahuje se zákon o službách i na nájemce?
 • Musí vlastník doručit nájemci vyúčtování záloh na služby (podle zákona č. 67/2013 Sb.) a pokud ano, do kdy?
 • Co je záloha a co je příspěvek?

Pro vlastníky jednotek (členy SVJ) jsou důležité i otázky, které řeší i odpovědní členové výborů SVJ či předsedové SVJ. Mezi takové otázky například patří jak vybírat správcovskou firmu, jak rozúčtovat náklady na správu domu a pozemku nebo jak rozúčtovat náklady na služby. Neboť členové SVJ, kteří tvoří nejvyšší orgán SVJ (shromáždění), o tom rozhodují, musí mít tedy relevantní a správné informace.

Služby pro vlastníky jednotek

VÍTE VŮBEC, KDO A JAK SPRAVUJE VÁŠ MAJETEK, JAK ROZHODUJE A NAKLÁDÁ S VÁMI SLOŽENÝMI ZÁLOHAMI? JAKÉ ZNALOSTI VŮBEC MÁ, ABY MOHL SVOU FUNKCI VYKONÁVAT S PÉČÍ ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE? ZJISTĚTE TO! JDE O VÁŠ MAJETEK A O VAŠE PENÍZE, JE TO VAŠE PRÁVO.

ZA ZÁVAZKY (DLUHY) SVJ RUČÍ CELÝM SVÝM MAJETKEM VŠICHNI VLASTNÍCI JEDNOTEK! O TOM, ŽE JE MOŽNÉ PŘIJÍT V DŮSLEDKU TOHO V EXEKUCI O BYT, SVĚDČÍ KONKURZ NA SVJ VEDENÝ POD SPISOVOU ZNAČKOU KSPL 52 INS 13721/2015.

Advokát z firmy Advokátní kancelář Nespala, s.r.o., byl úplně mimo

O tom, že se vyplatí nenechat se odradit a uplatňovat svá práva i u soudu, svědčí tento elektronický platební rozkaz (již pravomocný, žalovaný – SVJ – zaplatil žalovanou částku včetně příslušenství), který se týkal nedodržení lhůty pro doručení vyúčtování záloh na služby.

O tom, jak shora uvedenou záležitost právně posoudil advokát, tedy osoba s vysokoškolským vzděláním právního směru a s advokátními zkouškami, si můžete přečíst zde.

Reakci žalobce (poškozeného vlastníka), kterou jsme připravili my, na shora uvedené vyjádření advokáta si přečtete zde (1. strana dopisu).

V této cause je vidět, jak je důležité mít dostatečné znalosti, popř. poradce, který problematice rozumí. V opačném případě takový výbor či předseda SVJ škodí. Škodí nejen těm, kteří se brání, ale všem vlastníkům, protože tyto soudní spory stojí zbytečné peníze všechny vlastníky.

Ano, tato advokátní kancelář je známá ze zastupování prezidenta České republiky Miloše Zemana, resp. znám je její majitel JUDr. Marek Nespala.

Kdo neuplatňuje svá práva, přichází o ně.

V tomto případě jsem pomohl svému dobrému známému zdarma. Toto je jen ukázka toho, jak této problematice rozumíme. Zastupování před soudy apod. či právní služby neposkytujeme, využíváme na tyto činnosti advokátní kanceláře. Nicméně řešení soudní cestou je až ta poslední možnost.

Zastupování vlastníka vůči SVJ

Vlastník má vůči SVJ (výboru apod.) velkou nevýhodu, je ve slabším postavení. Vzhledem k tomu, že málokterý vlastník se ve složité problematice SVJ vyzná, je těžké pak uplatňovat svá práva vůči SVJ. SVJ pak využívá své moci a nadřazenosti s tím, že spoléhá na to, že vlastníka umoří nesmyslnými podmínkami, když chce např. nějaké dokumenty, které se týkají hospodaření SVJ apod.

V těchto případech pak, pokud si to vlastník přeje, ho můžeme na základě plné moci zastupovat a jednat za něj s SVJ při výkonu jeho práv vůči SVJ. O jednom příkladu z praxe, který jsme řešili, a to úspěšně, jsme psali v článku Případ z praxe: Výbor odmítal zaslat vlastníkovi dokumenty k hospodaření SVJ. Vymohli jsme je za něj. V tomto článku se mj. dozvíte, jak taková spolupráce (zastupování) probíhá. Vlastník má vždy nad vším kontrolu a vše se děje na základě jeho pokynu.


Vlastníkům doporučujeme k přečtení tyto články:

Chcete využít naše služby, vyplňte prosím tento kontaktní formulář.

Kontaktní formulář

  Kontrolní otázka (kvíz):

  Upozorňujeme, že všechny naše služby jsou placené.