Případ z praxe: Shromáždění vyvlastnilo okna ve vlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek

V článku Trestná činnost volených orgánů SVJ: Jak ji řešit? jsem psal některé příklady trestné činnosti volených orgánů SVJ. Nikdy jsem si nepřipouštěl možnost, že by orgány činné v trestním řízení mohly použití finančních prostředků skládaných na opravy společných částí, které byly použity na opravu oken, jež nejsou společná, považovat za něco jiného než za zpronevěru. I když o tom rozhodlo shromáždění, přestože to není (zcela logicky) v jeho působnosti. Tyto finanční prostředky se zjevně používají v rozporu s jejich určením, jde tedy o znaky zpronevěry. Podle orgánů činných v trestním řízení (policie, státní zastupitelství) je to v pořádku. Kdyby byly tyto peníze použity na dovolenou pana předsedy výboru, tak už by to zpronevěra byla? Nebo snad v SVJ, co schválí shromáždění, tak platí, i kdyby to bylo mimo jeho působnost?Fungují orgány veřejné moci?

Vůbec se nějak často setkávám s tím, že státní zástupci nechtějí „drobnou“ kriminalitu řešit, dokonce opomíjejí předložené důkazy a obhajují pachatele! Dokážete to pochopit? Já ne. A jde jednoznačně prokazatelnou trestnou činnost, policejní vyšetřovatelé bohužel přílišnou odbornou kvalitou neoplývají. Když někdo okrade stát, to se tyto orgány činí, ale když trestní oznámení podá nějaký občan a ne třeba velká korporace, tak se tím moc nezabývají. A pak se vůbec nedivím, že někdo vezme flintu a zastřelí úředníka. Nesouhlasím s tím, neschvaluji to, násilí je mi odporné, ale po mých zkušenostech, kdy za své peníze nedostává daňový poplatník kvalitní službu a nikde nemá dovolání, se už nedivím tomu, že někdo vezme „spravedlnost“ do svých rukou.

Někdo zase může spáchat z beznaděje sebevraždu. Jsou v životě situace, kdy jde o hodně, a liknavostí, neschopností, neznalostí orgánů veřejné moci způsobí tyto orgány osobní katastrofu. Takových případů se najde dost, ne o všech se dozvíme. Ale jestliže to takto funguje v těch „drobných“ kauzách, musí to takto fungovat i v těch velkých, důležitých. Proto je velmi důležitá odpovědnost těchto orgánů, ne každý si ji zřejmě uvědomuje. Platy mají slušné, teď ještě ten výkon. Ale nepaušalizuji, jistě jsou tam osoby, které svoji práci dělají dobře, odpovědně, pečlivě.

Legalizace = změna prohlášení

To, že to není v pořádku a že je to nezákonné, ví však výbor dotčeného SVJ, resp. jeho předseda, který vše řídí a vše vymýšlí. Proto si vymyslel akci se změnou prohlášení. Předseda výboru rozeslal e-mailem vlastníkům dokument, ve kterém vyzýval k účasti na letošním shromáždění, který obsahoval toto sdělení:

Již ve … se koná Shromáždění vlastníků v hotelu X. Prosím, dostavte se osobně nebo komukoli udělte plnou moc. Tentokrát jde opravdu o hodně, o budoucnost, o kvalitu údržby a oprav, o degradaci stavu budovy anebo o úplně běžný proces Building Management System. Již 4 roky čelíme drsnému opakovanému trestnímu oznámení oznamovatele XX, které bylo již dvakrát odloženo, opět obnoveno a šikana a kriminalizace jakékoli aktivity výboru nadále intenzivně pokračuje. Celou řadu členů společenství v posledních dnech vyslýchal odbor hospodářské kriminality Policie ČR kvůli totálním ptákovinám. Za prostředky daňových poplatníků, pro udavače bezplatně a beztrestně.

A to jen za to, že se snažíme hospodařit s budovou a pozemky. Potřebujeme nutně Vaši masivní podporu, abychom mohli pečovat o náš domov a současně nekonali protiprávně. Prosím, podpořte výbor v jeho aktivitách nebo ne podle Vašeho svobodného rozhodnutí. Podklady jste obdrželi zavčasu a měli jste 21 dní k vyjádření. Řadu připomínek jsme zapracovali. Zásadní je letos Dodatek č. N k Prohlášení vlastníka, od toho se bude vše nadále vyvíjet. Nahoru anebo dolů. Rozklad a degradace anebo rozumná péče.

Promiňte, ale nezbytně doplňuji svůj osobní názor ve vztahu k mému věku a zdravotnímu stavu, jakoby vyhrožuji, ale nemyslím to tak, protože tuhle práci a dům mám velmi rád, je to můj domov. Pokud to nedopadne dobře, navrhnu výboru rezignovat a předložit společenství vlastníků návrh předat naši roli tzv. profesionálnímu předsedovi SVJ, kterých je na trhu převis. Za těžký prachy a bez znalosti poměrů.

Prostě, prosím, přijďte a svobodně se vyjádřete. Nesnáším osoby, které se zdržují hlasování, jsou zbabělí a zdržení je ve své podstatě proti, takže pro věc úplně k ničemu. Ale máme to ve Stanovách a v Jednacím řádu. Bohužel tady máme dvě zrůdy. Asi tři dny skokana skřehotavého v jezírku a XX opodál.

Tak, snad to dopadne dobře, jinak bude potom všelijak. 🙁

Bolševicko-estébácké metody

Také vám to připomíná bolševicko-estébácké vydírání a agitky? Styl jednání pana předsedy výboru tomu celkově odpovídá. Dehonestace oprávněných kritiků hospodaření a nedodržování zákonů a stanov. Vidíte tu drsnou sugesci? A pokud jde o to svobodné vyjádření, tak v praxi už to tak nevypadá. Máte jednu minutu a výbor může reagovat neomezeně, na jeho obvinění už reagovat nemůžete, protože jste mohl reagovat jen jednou k jednomu bodu. To je bolševicko-estébácká svoboda. Jednací řád je nad stanovy, nad zákon (§ 251 o.z.), ale když se to hodí, tak pan předseda rozhodne, že se jednací řád dodržovat nebude a diskuze bude opravdu svobodná bez omezení. O tomto jednacím řádu jsem psal v článku Jak zajistit, aby dům fungoval bez zbytečných dohadů na shromážděních?

A jak je to s tou péčí? Především lze úspěšně pochybovat, že 660 000 Kč za umytí fasády (prakticky nebyl výsledek vidět, zlepšení prý o 2 odstíny) nebo 250 000 Kč za chemické vyčištění topné soustavy je u 14 let starého bytového domu něco, co je účelně vynaložené. Jde jen o vyhozené peníze. Motivace pana předsedy se nabízí. Normální člověk by nevyhazoval zbytečně peníze, kdyby z toho nic neměl, že? Žádné nutné opravy se nerealizovaly, jen zbytečné „investice“ tohoto typu.Vlastník sdělil výboru, že jedná nezákonně

Vlastníkovi se nelíbilo, že by měl hradit, tak jako v minulosti, nátěr oken pana předsedy, kdy jen pronájem plošiny stál několik desítek tisíc korun. Tako se mu nelíbilo, že by bez jeho souhlasu shromáždění vyvlastnilo okna v jeho vlastnictví. A tak napsal výboru.

K prohlášení dále uvádím, že dle zákona „Ke změně prohlášení se vyžaduje písemný souhlas vlastníka jednotky, jehož práv a povinností se změna dotkne.“ Asi nemusím uvádět, že změna vlastnictví oken z vlastnictví jednotlivých vlastníků na společné vlastnictví se týká všech vlastníků, neboť všichni mají okna. Bez souhlasu vlastníka nemůže nikdo rozhodnout, že jeho okna již nejsou jeho, ale jsou společná. Dle LZPS je vyvlastnění možné jen na základě zákona a za náhradu. Shromáždění nejenže není zákonodárcem, nemůže přijímat zákony a tedy vyvlastňovat, ale dokonce ani není v jeho působnosti rozhodovat o změně prohlášení. To by měl každý, kdo chce takovou změnu uskutečnit, vědět. Tato věc je špatně připravena a není způsobilá k projednání vlastníky nejen z těchto důvodů, ale i z důvodů neobjektivních a zkreslených informací ze strany výboru, a koneckonců nekvalitního dodatku č. N.

Předsedu výboru zákon nezajímá – zrovna se nehodil do noty

Vlastníkovi předseda výboru jménem výboru odpověděl:

K Vašemu dotazu k bodu 5 zápisu z jednání výboru sdělujeme, že souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných členů společenství je zapotřebí k přijetí usnesení o změně prohlášení vlastníka podle článku VII odst. 6 písm. b) stanov našeho společenství vlastníků jednotek. Známe Váš názor o tom, že ke změně prohlášení vlastníka je potřebný souhlas všech členů společenství, ale zastáváme stanovisko, že Váš názor je v tomto případě nesprávný.

Všimněte si, že znění zákona považuje předseda za názor vlastníka. Předseda výboru je vysokoškolsky vzdělaný člověk, dokonce je i kandidát věd. Co naplat, když někdo vykonává funkci jen ve svůj prospěch, vzdělání nepomůže. Ale tak flagrantním způsobem porušovat zákony, to chce silný žaludek.

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
čl. 11 odst. 4

Vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu.“

A tak shromáždění vyvlastnilo majetek členů SVJ!

Bez zákona, bez náhrady a ne ve veřejném zájmu. Naprosto neslýchané. Takto se chovali komunisté, když se dostali k moci. Přestože někteří vlastníci věděli, že je to nezákonné a takové jednání nemá žádný právní účinek, tak ze strachu téměř všichni pro změnu hlasovali, je pravda, že mnoho plných mocí měli členové výboru, a tak si stejně mohli schválit sami, co potřebovali.

V e-mailu, kterým předseda výboru rozeslal zápis ze shromáždění mj. uvedl.:

Otevřeli jste nám cestu ke skutečnému a oprávněnému uplatnění „Building Management System“. Příští rok je rokem volebním, výboru totiž skončí podle Stanov jeho pětiletý mandát. Zvažte, prosím, zda byste se někdo nechtěl přidat a kandidovat do výboru na období let 2022 až 2027. Sami jistě vidíte, že je to velmi vzrušující zkušenost. Vidím tak tucet z Vás, které by to bavilo a jejich účast by byla ku zdaru.

Přeji Vám krásné léto a dovolenou. Nepolevíme, nevzdáme se, pomozte nám.

Tak takhle se nevyjadřuje člen statutárního orgánu. Takhle se vyjadřuje někdo, kdo si zakládá svůj kult osobnosti, když k tomu přidáte i další vyjádření pana předsedy. I když jde o funkci hůře placenou, i v tomto případě má takový člen výboru vystupovat jako profesionál. O tom, že by existovalo 12 lidí, které by to „bavilo“ silně pochybuji, do výboru se nikdy moc lidí nehlásilo. Funkce člena výboru není o tom, že to někoho baví, nejdřív musím mít předpoklady, je to o odpovědnosti, ne že někoho baví tunelovat SVJ!

Stojí za tím zakázky na opravy oken

Určitě jste si říkali, proč to všechno? Je to jednoduché, jde o zakázky, o peníze, o provize? Ve hře je zakázka na nátěr oken za 900 000 Kč. A každý druhý rok se počítá s jejich seřízením za dalších 80 000 Kč. To je silná motivace pro porušení zákona, dokonce ústavního zákona, kterým LZPS je. Dříve se bez toho obešli, nebo si seřizování hradili sami. Ale lepší, když jdou zakázky přes pana předsedu. Stejně by si i seřízení oken měli hradit vlastníci i v případě, že by okna byla společná.

Problém bude, až bude třeba provést skutečnou opravu, nebude z čeho brát nebo každý složí mimořádný příspěvek. Dům je ještě poměrně nový, ale nebude to dlouho trvat, kdy bude třeba řešit skutečně nutné záležitosti, ne vymýšlet zakázky, aby bylo co utrácet… a z čeho žít? Pana předsedu živí de facto jen to předsednictví. Děti na střední škole, velká záliba v pití alkoholických nápojů a navštěvování restauračních zařízení. Z čeho to platí? Kvůli této rozmařilosti pana předsedy a jeho touze po zakázkách zvyšovali před několika lety platbu do dlouhodobé zálohy o 40%!

Ještě si myslíte, že je lepší, když je ve výboru někdo, kdo vlastní jednotku a v domě bydlí, než profesionál?2 komentáře u „Případ z praxe: Shromáždění vyvlastnilo okna ve vlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek

 1. Když publikujete takové kraviny – Ještě si myslíte, že je lepší, když je ve výboru někdo, kdo vlastní jednotku a v domě bydlí, než profesionál? – sláma z toho čouhá jak z bot, tak mě prosím vymažte z adres, na které své problemysvj.cz zasíláte. Už to nechci celej podělanej Afinet s.r.o. odebírat.

 2. Vážený pane,
  to Vás opravdu tak rozhodilo souvětí „Ještě si myslíte, že je lepší, když je ve výboru někdo, kdo vlastní jednotku a v domě bydlí, než profesionál?“, že jste úplně zapomněl na to, že jste se zcela dobrovolně přihlásil k odebírání příspěvků dne 3. prosince 2018 v 9:25 hodin? Stejně tak se můžete i odhlásit, což jste udělal.

  Zřejmě jste nekritickým zastáncem teorie, že nejlepší je, když je členem statutárního orgánu vlastník jednotky, který v domě bydlí. Realita je bohužel jiná. Měl byste se jí přizpůsobit, nic jiného nezbývá, pokud nechcete žít myšlenkami v jiném, lepším a vysněném světě.

  A pokud jste členem statutárního orgánu, tak možná se ozvala potrefená husa. Je jen škoda, že jste svá tvrzení ničím nedoložil, na rozdíl ode mě. Ale to už tak bývá. Váš projev hovoří za vše. I když moc nerozumím tomu, proč máte potřebu řešit Vaše osobní problémy na internetu.

  Hezký den.
  Jiří Kašpar

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..