Poradenství

Poradenství pro vlastníky jednotek a společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Naše velmi široké a hluboké znalosti v oblasti vlastnictví bytů (společenství vlastníků jednotek) jsou zárukou kvalitního poradenství pro ty, kteří jsou odpovědnými vlastníky a chtějí vykonávat své vlastnické právo (vlastnictví zavazuje!) v souladu s právem, ale také pro odpovědné členy výborů SVJ, kontrolních komisí apod. Založili jsme také zjednodušené webové stránky, které se týkají správy SVJ.

Naše dlouhodobé zkušenosti potvrzují, že takové služby (na odborné a profesionální úrovni) u nás velmi chybí. Ani správcovské firmy nejsou garancí správného fungování SVJ.

Poradenství v oblasti řádného fungování SVJ, právní úprava a další

 • péče řádného hospodáře – ust. § 159 občanského zákoníku
 • povinnosti SVJ, statutárního orgánu, příp. dalších volených orgánů
 • právní způsobilost SVJ – rozhodování v rámci SVJ a mezi vlastníky
 • činnost SVJ a její právní úprava, judikatura
 • řešení problémových situací v SVJ – konflikty, dlužníci apod.
 • revize (kontrola) smluv uzavřených SVJ
 • organizování výběrových řízení
 • a další

S čím si často členové statutárního orgánu SVJ nevědí rady a co je zajímá?

 • Jak postupovat v případě dlužníků?
 • Jaký právní vztah má SVJ vůči nájemcům a naopak?
 • S kým má SVJ jednat v případě, že vlastník byt pronajímá?
 • Může SVJ započíst přeplatek z vyúčtování vůči nezaplaceným zálohám za nové účtovací období?
 • Jakým způsobem se podílí vlastníci na nákladech na správu domu a pozemku?
 • Co patří mezi náklady na správu domu a pozemku, co mezi služby poskytované jednotkám a co mezi ostatní?
 • Musí mít SVJ v souvislosti s novým občanským zákoníkem nové stanovy?
 • Co je krátkodobá a co dlouhodobá záloha a jaké je jejich použití?
 • Musí výši záloh na správu domu a pozemku schvalovat shromáždění?
 • Může být výše záloh na správu domu a pozemku libovolně vysoká?
 • Jak vysoká má být výše záloh na správu domu a pozemku?
 • Jaká je výše příspěvku na náklady na správu domu a pozemku?
 • Jak vysoké mají být zálohy na služby, které SVJ poskytuje jednotkám podle zákona č. 67/2013 Sb.?
 • Co je příspěvek a co je záloha?
 • Co je fond oprav?
 • Může být použití peněz SVJ (složených záloh) v rozporu s účelem jejich svěření zpronevěrou (§ 206 trestního zákona)?
 • Je rizikové platit zálohy na správu domu a pozemku a zálohy na služby přímo na účet správcovské firmy a ne na účet SVJ?
 • Jsou stanovy SVJ závazné (účinné) i pro nájemce?
 • Musí shromáždění SVJ schvalovat výši příspěvku na správu domu a pozemku?
 • Musí shromáždění SVJ schvalovat výši záloh na správu domu a pozemku?
 • Je možný jiný způsob přispívání na náklady na správu domu a pozemku než podle spoluvlastnického podílu?
 • Jak zajistit, aby se na nájemce vztahovala pravidla používání společných částí (prostorů) domu uvedená ve stanovách?
 • Kdy vzniká členství v SVJ?
 • Proč je důležité vědět přesné datum vzniku členství v SVJ?
 • A mnoho dalších často velmi specifických otázek, na které je třeba znát správnou odpověď

Spolupracujeme s advokátní kanceláří, která nám zajišťuje právní služby.

JSTE ČLENEM VOLENÉHO ORGÁNU SVJ (VÝBOR, KONTROLNÍ KOMISE APOD.) A POTŘEBUJETE ZÍSKAT POTŘEBNÉ ZNALOSTI K VÝKONU FUNKCE ČLENA VOLENÉHO ORGÁNU VE SMYSLU § 159 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU?

NAŠE SLUŽBY VÁM POMOHOU KE SPLNĚNÍ PODMÍNEK § 159 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU O PÉČI ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE!

Právní úprava je v oblasti vlastnictví poměrně složitá a tato problematika je hodně náročná na její pochopení. Mnoho informací je třeba hledat v judikatuře. Není proto překvapivé, že ani mnoho právníků (advokátů) jí nerozumí. Jednoduše proto, že jí nedělají a není jednoduché (vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem) ji nastudovat během krátké doby.

Máme pro vás řešení v podobě konzultací či poradenství v řešení konkrétního problému v rámci SVJ. Pokud máte zájem o tyto služby, vyplňte prosím formulář na konci této strany.

Jeden křiklavý příklad z praxe, který jsme nedávno řešili. Advokát (z jedné větší advokátní kanceláře) nebyl schopen rozlišit rozdíl mezi vlastníkem, nájemcem a uživatelem bytu! Přitom rozdíly jsou markantní už jen v právních vztazích mezi nimi a pochopitelně i mezi nimi a SVJ.   V tomto případě se na advokátní kancelář obrátili členové výboru SVJ s žádostí o právní pomoc. Tato advokátní kancelář vypracovala také stanovy údajně na míru tohoto SVJ. Přestože byl statutárním orgánem výbor, ve stanovách byl jako statutární orgán uveden předseda SVJ! Členové výboru byli s těmito stanovami spokojeni, jak uvedli. Kdyby si je jen přečetli a měli základní znalosti problematiky, zjistili by to, co nezjistila advokátní kancelář, že koupené stanovy na míru jsou paskvil, který obsahuje absurdní ustanovení apod.!Problémy se také často objevují ve vyúčtování. Poměrně hodně (především SVJ, která vznikla privatizací) neprovádí vyúčtování záloh na správu domu a pozemku, ale jen záloh na služby. Důvodem je to, že správcovská firma tomu nerozumí a u SVJ, která nevznikla v novostavbách, je důvodem i tradice, že se rozúčtovaly pouze služby, jako když byli vlastníci jen nájemci.

Další problémy nalézáme ve vedení účetnictví, které není vedeno v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou č. 504/2002 Sb. Často se stává, že účetní sice tyto právní předpisy zná, ale nerozumí jim, proto účtuje špatně.

Být vlastníkem jednotky (bytu, nebytu) znamená mít práva a povinnosti s tím spojené.

Vzhledem ke složitosti této oblasti většina vlastníků neví, jaká mají práva a povinnosti nejen mezi sebou (spoluvlastnictví společných částí domu a pozemku), ale ani vůči SVJ, tedy společenství vlastníků jednotek, jako správci jejich společného majetku. Je velmi znepokojivé, že drtivá většina členů výboru (popř. pověřených vlastníků, předsedů SVJ) vůbec neví, co SVJ je, co je v jeho působnosti a jaký je jeho účel.

Naše služby využívají zodpovědní vlastníci, kteří bojují proti zlovůli neznalých členů výborů, ale také zodpovědní členové výborů (statutárních orgánů), kteří chtějí vykonávat svoji funkci v souladu s § 159 občanského zákoníku.

V čem můžeme pomoci zodpovědným členům statutárních orgánů SVJ?

V čem můžeme pomoci zodpovědným vlastníkům jednotek (bytů, nebytů)?

Chcete využít tuto službu? Vyplňte prosím kontaktní formulář.

Kontaktní formulář

  Kontrolní otázka (kvíz):