Služby pro společenství vlastníků jednotek

Správu domu vykonává ze zákona SVJ, nikoliv správcovská firma!

SVJ poskytujeme profesionální komplexní organizační, poradenské a finanční služby.

Pro statutární orgány, jejichž členové jsou z řad vlastníků, nabízíme komplexní finanční, organizační a poradenské služby k zajištění správného fungování SVJ dle zásad péče řádného hospodáře v souladu s ustanovením § 159 zákona č. 89/2012 Sb.

Z našich zkušeností vyplývá, že mnoho členů statutárních orgánů nejedná tak, jak vyžaduje nový občanský zákoník. To, co šlo dělat do 31. 12. 2013, od 1. 1. 2014 nejde.

Např. pokud jde o finanční produkty, tak mnoho SVJ má nevyhovující pojistné smlouvy a špatně a nekomplexně krytá pojistná rizika. V případě úvěrů se často setkáváme s tím, že úvěrování není vhodně řešeno a dokážeme většinou snížit náklady na úvěr (např. v lednu 2014 jsme dokázali snížit úrokovou sazbu úvěru SVJ z 3,59 % na 2,75 %). V důsledku poklesu úrokových sazeb dokážeme snížit úrokovou sazbu až na 0,93 %  (duben 2016)! Naprosto běžné je, že SVJ vůbec nevybírají banku, u které vedou účet, popř. využívají u ní i další finanční produkty. Prakticky se omezí při výběru na to, kterou banku znají, u které mají účet apod. Zbytečně tak plýtvají penězi vlastníků! Argumentují tím, že je to všude stejné. Není! A nejde jen o finanční produkty a služby. Špatné fungování statutárních orgánů podporují svojí nečinností (a neznalostí) i vlastníci, kteří mají kontrolovat, jak SVJ a potažmo výbor hospodaří.

Vlastníci nemají zájem o členství ve výboru SVJ

Pravdou je, že vždy byl problém získat někoho z řad vlastníků pro výkon funkce člena statutárního orgánu, tato situace se od 1. 1. 2014 ještě více zhoršila. A není divu, že málokdo z vlastníků má zájem být členem voleného orgánu. Na druhou stranu zvýšené nároky na členy statutárního orgánu budou tyto členy nutit k tomu, aby se skutečně odpovědně a vážně zabývali správou domu.

Zvykem je smlouvy, které se podepisují, nečíst. To je hrubá chyba! Jako důvod je často uváděno, že právním věcem stejně nerozumí, že smlouvu stejně nemohou změnit apod. To je důkaz toho, že takoví členové statutárního orgánu v něm nemají co dělat, nemají k tomu potřebné znalosti, nejsou pečliví a nejsou loajální (vůči SVJ a potažmo vlastníkům, ti si je platí a jim jsou zodpovědní). Dalším předpokladem úspěšného vykonávání funkce člena statutárního orgánu jsou i určité manažerské schopnosti, především u předsedy.

Smlouva se správcovskou firmou neznamená, že tato firma převezme veškeré činnosti za statutární orgán, to je velký omyl! Koneckonců i správcovskou firmu je třeba kontrolovat (důkladně a často), rozhodně se to vyplatí. I správcovské firmy dělají chyby.

Správcovská firma např. nedohlíží na to, zda pokyny, které jí dá statutární orgán, jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Vzhledem k omezené právní způsobilosti SVJ je velmi snadné překročit zákonné mantinely.

Kontrolní komise či revizor

V mnoha SVJ volí shromáždění kontrolní komisi či revizora (v mnoha případech jde o falešný alibismus), který má za povinnost kontrolovat, zda statutární orgán při své činnosti dodržuje právní předpisy a stanovy (je to dáno zákonem a je to i ve stanovách), nikoliv to, zda statutární orgán (jednotliví členové) plní stanovené úkoly či kontroluje faktury, jak se bohužel v realitě stává. Z toho vyplývá, že člen kontrolní komise či revizor musí mít velmi dobré znalosti, aby toto mohl kontrolovat. Kontrolní komise či revizor jsou voleným orgánem, proto se na ně také vztahuje § 159 zákona č. 89/2012 Sb., tedy povinnost jednat s péčí řádného hospodáře!

Další informace o kontrolní komisi najdete zde.

Jaké služby pro společenství vlastníků jednotek (SVJ) nabízíme?

  • Poradenství pro členy statutárních či kontrolních orgánů (úplata za tyto služby závisí na složitosti a náročnosti zadání apod. – může být stanovena paušálem nebo hodinovou sazbou) – tato služba zahrnuje činnosti, které má statutární orgán dělat, ale nemá k tomu potřebné znalosti, tak musí tyto činnosti zajistit pomocí outsourcingu, např. kontrola smluv, optimalizace činností SVJ, zajištění rizik (pojištění), optimalizace financí a výnosů, snižování nákladů na správu domu a pozemku, snižování nákladů na vlastní správní činnost atd. Tyto činnosti lze vykonávat na základě jednotlivých objednávek dle potřeby SVJ nebo na základě měsíčního paušálu.
  • Výkon funkce člena statutárního orgánu (předseda SVJ, popř. předseda výboru SVJ) – tuto službu poskytujeme v omezené míře, a to na základě vyhodnocení konkrétního případu, protože výkon funkce je náročná a velmi zodpovědná činnost.
  • Výkon funkce člena kontrolního orgánu (revizor, kontrolor)
  • Správa datové schránky

Vyhovět požadavkům nové právní úpravy není především pro členy statutárního orgánu (výbor, předseda společenství vlastníků, pověřený vlastník) jednoduché. Znamená to buď zvládnout vysoké nároky vlastními silami, což bude většinou velmi náročné až nereálné, nebo se obrátit na profesionály. Jsme spolehlivým partnerem pro SVJ. Ať už jde o spolupráci statutárního orgánu SVJ s naší společností a využívání našich bohatých zkušeností z oblasti fungování SVJ nebo využití služby výkonu funkce statutárního orgánu.

Když už se necháte zvolit do voleného orgánu (výbor, kontrolní komise apod.), přistupujte k tomu se vší vážností a odpovědností. Jinými slovy, když už něco děláte, tak to dělejte pořádně.

Potřebujete-li naši pomoc či konzultaci, vyplňte prosím tento kontaktní formulář.

Kontaktní formulář

    Kontrolní otázka (kvíz):